Mit jelent a szakképzési hozzájárulás?

A szakképzési hozzájárulás a munkáltató számára kötelezően befizetendő járulék. Biztosítja azt a lehetőséget a munkáltató részére, hogy a szakképzési hozzájárulásából a fizetendő járulék egy meghatározott százalékát saját munkavállalói képzésére, vagy egy-egy intézmény támogatására fordítsa. Ennek mértéke a 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendeletben foglaltaknak megfelelően a fizetendő járulék maximum 60%- át és egyéb hozzájárulásra kötelezettek esetén a fizetendő járulék legfeljebb 33 százalékát jelenti.

 A hozzájárulás alapja 2009. január 1.-je óta a társadalombiztosítási járulékalap, mértéke 1,5 százalék, mely az első féléves előlegből és a második féléves kötelezettség részből tevődik össze.

Mi a szakképzési hozzájárulás célja?

A szakképzési hozzájárulás célja a foglalkoztatottak szakmai tudásának fejlesztése, illetve a továbbfejlesztéséhez szükséges képzési forrás, támogatás biztosítása.  E mellett, ezáltal lehetőség nyílik a felnőttképzés ösztönzésére az iskolarendszeren kívüli képzések költségének leírhatóságával.

Milyen képzés számolható el?

Nem minden képzés számolható el azonban a szakképzési hozzájárulás terhére. Az elszámolható képzés feltételei a következők:

 • a tanfolyamnak minimum 20 órásnak kell lennie
 • a képzést egy nyilvántartásba vett, akkreditált intézménynek kell lefolytatnia
 • az elszámolható költségek mértéke a képzésben résztvevőnként és óránként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 12 százalékát
 • a feleknek felnőttképzési szerződést kell kötniük, melynek tartalmaznia kell a képzés megnevezését, idejét, helyszínét, időtartamát, díját, és a hiányzás mértékét
 • A szakképzési hozzájárulás terhére csak külső képzés számolható el, azaz csak a vállalkozás saját szervezetétől elkülönült akkreditált Intézményben lefolyt oktatást
 • elszámolható az Európai Unió területén történt külső képzés is abban az esetben, ha az adott képző intézmény rendelkezik magyar akkreditációval
 • csak a saját munkavállalók képzése számolható el

Mi finanszírozható szakképzési hozzájárulásból?

Fontos szem előtt tartanunk, hogy a szakképzési hozzájárulásból mely komponensek fedezhetők és melyek nem.

A hozzájárulásból az alábbiak finanszírozhatóak:

 • a képzés díja
 • a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás díja
 • a tankönyvek, taneszközök költségei
 • a képzéssel kapcsolatos utazási és szállási költségek
 • a képzési díj részét képező általános/közvetett költségek (adminisztrációs díj, bérleti díj, rezsi költség)
 •  a külön jogszabályban meghatározott vizsga - és vizsgáztatási díj, valamint a munkavállaló személyi jellegű költségei a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 79. § (1) bekezdés értelmében

Természetesen a szakképzési hozzájárulás igénybevételének - mint minden más esetben is- meghatározott módja van. Erről nem árt tájékozódnunk, hiszen cégenként eltérő, kötött feltételekről van szó.

A Press-Line Bt. esetén a következő feltételekről beszélhetünk:

 • Válassza ki a tanfolyamot a http://www.topschool.hu oldalon
 • Majd konkrét képzést meg kell megrendelni elektronikus formában az info@topschool.hu e-mail címre elküldött levélben.
 • Az egyeztetést követően sor kerül a Szolgáltatási Szerződés megkötésére a munkáltató és a Press Line Bt. között.
 • A képzésben részvevő munkavállaló Felnőttképzési szerződést köt a Press-Line Bt.-vel. Ez a két típusú szerződés nem összekeverendő.
 • A munkáltató és a munkavállaló is köthet egymással egy szerződést, mely a kettejük közt fennálló jogviszonyt (munkaügyi és tanulmányi feltételeket) rögzíti a képzés ideje alatt: ezt Tanulmányi szerződésnek nevezzük. 

Fontos kiemelnünk, hogy a képző intézménynek a képzés teljes ideje alatt akkreditáltnak kell lennie, máskülönben a kieső időszakot nem lehet elszámolni.

A munkáltatóknak nincs módja elszámolni a diplomát adó képzéseket, a hatósági jellegű oktatásokat, illetve a különféle rövid ideig tartó tréning jellegű képzéseket és orientációs programokat.

Ezzel ellentétben, azonban bármilyen a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése, a szakmai tevékenység magasabb színvonalú elvégzését támogató, a mestervizsgát elősegítő, vagy a megváltozott munkaképességűeket érintő rehabilitációs képzés érvényesíthető a szakképzési hozzájárulás terhére.

Mi szükséges az elszámoláshoz?

Az elszámoláshoz a Press-Line Bt. a munkáltató rendelkezésére bocsájtja a felnőttképzésben résztvevővel megkötött Felnőttképzési Szerződés egy példányát. Akkreditált Képzési Program esetén a programakkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolatát, nem akkreditált Képzési Program esetén a képzés leírását tartalmazó magyar nyelvű Képzési Programot, illetve az akkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolatát. A korábbiakkal ellentétes módosítás szerint már nem kell benyújtani a Munkaügyi Központhoz a nyilvántartásba vételről szóló értesítést és igazolást.

Dokumentumok megőrzése

A munkáltatónak 5 évig meg kell őriznie a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott dokumentumok közül a következőket: 

 • a Press-Line Bt. intézményi akkreditációs tanúsítványának cégszerűen hitelesített másolatát
 • a munkavállaló és a Press-Line Bt. között létrejött Felnőttképzési szerződést
 • a munkáltató és a munkavállaló között létrejött Tanulmányi szerződést vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó Munkáltatói kötelezést
 • akkreditált képzési program esetén a programakkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolatát; ha a képzés nem akkreditált képzési program alapján valósult meg az Fktv. 16. §-ának (2) bekezdése szerinti képzési programot
 • a Szolgáltatási szerződést
 • a Szolgáltatási szerződés alapján képzésenként kiállított számlát
 • külső képzés esetén képzésenként elkülönített pénzügyi elszámolást a rendelet 4. számú mellékletében meghatározottan elszámolható költségekről

A szakképzési hozzájárulás ilyen érvényű felhasználása nagymértékben segíti a szakemberképzést hazánkban.

Az állami szerepvállalás mellett lehetőséget nyújt arra, hogy a különböző felnőttképzési intézmények nagyobb szerephez jussanak és segítséget nyújtsanak a különböző minőségi szakképzésekben.

Ha további kérdése lenne, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, ahol munkatársaink örömmel segítenek.

Topvábbi információ és képzések: www.topschool.hu

Bejelentési kötelezettség teljesítése

A hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) az 1. és 2. számú mellékletek szerinti adattartalommal kell benyújtania a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napjáig a székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) részére.
A munkáltató a 2010-ben teljesült képzésekre vonatkozóan 2011. február 15-ig köteles a rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján az elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatást benyújtani székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ részére.